Adatkezelési Tájékoztató

Tájékoztató a Genos EI Europe Limited felméréseit kitöltő személyek adatainak kezeléséről

EQ for Business Tanácsadó Kft. (székhely: 1141 Budapest, Öv u. 114. II.6.; cégjegyzékszám: 01-09-321260 ; adószám: 26271307-2-42 , képviseli: Karátson Mózes ügyvezető igazgató) , mint adatkezelő a jelen jogi közlemény tartalmát magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelési tevékenységünkről szóló tájékoztatásunk mindig naprakészen elérhető a www.eqforbusiness.hu oldalunkon, ahonnan ezt Ön lementheti, illetve kinyomtathatja.
Adatkezelésünkkel kapcsolatban az info@eqforbusiness.hu címen e-mail-ben vagy az EQ for Business Tanácsadó Kft., 1141 Budapest, Öv u. 114. II. 6. címre megküldött levélben kérhet tájékoztatást és gyakorolhatja az Önt megillető jogait.

Adatvédelmi tisztviselőnk adatai:

Név: Gyetvai Balázs
elérhetősége: EQ for Business Kft. 1141 Budapest, Öv utca 114. 2. em. 6.
email címe: info@eqforbusiness.hu

Az adatkezelés célja, jogalapja
A Genos EI Europe Limited online felméréseit Magyarországon a EQ for Business Tanácsadó Kft. forgalmazza. A felmérések az állásokra jelentkező jelöltek és a különböző munkakörökben dolgozó munkatársak kompetenciáinak feltérképezését szolgálják. A feltérképezésre kerülő kompetenciák a felmérést megrendelő vállalkozások számára információt nyújtanak arról, hogy a jelölt vagy a munkatárs milyen érzelmi intelligenciával rendelkezik, illetve munkahelyi eredményességének javításához milyen egyéni fejlesztés szükséges. A felmérések kitöltéséhez szükséges alapvető személyes adatok (a jelölt vagy a munkatárs neve, e-mail címe) kezelésére ezen tevékenységünk keretében kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja a jelölt vagy a munkatárs önkéntesen megadott hozzájárulása:
Nevének és e-mail címének megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától – egyértelmű, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak, így az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (az Általános Adatvédelmi Rendeletnek) megfelelően kezeljük.

Az adatok forrása:
Amennyiben a felmérés kitöltésére egy, az EQ for Business Kft-től különböző vállalkozás kérte fel, akkor a nevét és az e-mail címét ettől a vállalkozástól (a felmérés megrendelőjétől) kaptuk meg, és ebben az esetben ezt a két személyes adatot a felmérést megrendelő vállalkozással közösen kezeljük.

Amennyiben valamilyen okból nem ismert az Ön számára, hogy ki rendelte meg az Ön Genos felmérését, a felmérést megrendelő vállalkozás és a vállalkozásnál a kapcsolattartó munkatárs nevéről, elérhetőségéről minden esetben tájékoztatást nyújtunk Önnek, amennyiben ezt a info@eqforbusiness.hu címen e-mail-ben vagy a EQ for Business Kft, 1141 Budapest, Öv u. 114. II. 6. címre megküldött levélben kéri.
A felmérések online kérdőívének kitöltéséhez szükséges, hogy nevét és e-mail címét rögzítsük a Genos International Pty Ltd (6/56-58 O«Riordan St. Alexandria, NSW 2015, Ausztrália) által üzemeltetett www.genosinternational.com , www.genossurveys.com oldalakon. Ezt követően ezekről a honlapokról egy automatikus e-mail üzenetet fog kapni, mely tartalmazza a felmérés online kérdőívéhez vezető internetes link-et.

A felmérések kitöltése minden esetben önkéntes, arra Önt nem kötelezheti senki:
Az online kérdőívhez vezető link-re kattintás, majd a kérdőívbe történő belépés megfelel az Ön arra vonatkozó nyilatkozatának (ráutaló magatartásának), hogy a kérdőívet önként fogja kitölteni.
A Genos felmérések kérdőíveiben található kérdések egyértelműek, kizárólag a munka világában szükséges/hasznosítható kompetenciák, tulajdonságok feltérképezését szolgálják, illetve az Infotv. szerinti különleges adatra (pl. egészségi állapotra vonatkozó adatra) vagy bűnügyi személyes adatra sosem kérdeznek rá a kérdőív kérdései. A kérdőív kérdéseire adott válaszokból összetett pszichológiai következtetések nem vonhatóak le. (A kérdőív kérdéseinek előzetes megtekintéséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a EQ for Business Tanácsadó Kft. munkatársaival a kérdőív kitöltése előtt.)
A Genos felmérésekben feltérképezett kompetenciák is tekinthetőek személyes adatnak: ezek a kompetenciák lehetnek

  • általános, az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez szükséges viselkedésbeli tulajdonságok
  • munkavégzéshez kapcsolódó érdeklődési körök

A Genos felmérések kérdőívének kitöltésekor (a kérdőív befejezésekor) az Ön válaszait a www.genosinternational.com, www.genossurveys.com oldalakon működő szoftver automatikusan kiértékeli, így a kérdőívre adott válaszai további elemzést nem igényelnek. Az automatikus kiértékelés eredménye azonban soha nem eredményez Önre nézve automatikus döntéshozatalt, az minden esetben kizárólag egy információnak tekinthető, amely más információkkal együttesen alapozhat meg döntést.
A kérdőív kitöltését követően az Ön által adott válaszok alapján az adatok feldolgozása – azaz az automatikus kiértékelés – az Európai Unión kívül, a Genos International Pty Ltd (6/56-58 O«Riordan St. Alexandria, NSW 2015, Ausztrália) szerverein történik.

Kik ismerhetik meg az Ön felmérése eredményét?

A kérdőívekbe történő belépéssel, és a kérdőív végén a “Kérdőív befejezése” gomb megnyomásával Ön önként hozzájárul ahhoz, hogy az EQ for Business Tanácsadó Kft. erre megfelelően kiképzett konzultánsai (alvállalkozó partnerei), ügyintéző-, HR-es vagy cégképviseletre jogosult munkatársai az Ön felmérése automatikusan kiértékelt eredményét megismerhessék.
Amennyiben ez ellen bármilyen kifogása van, kérjük, hogy ne kezdje meg a kérdőív kitöltését, illetve, ha már megkezdte, akkor kérjük, hogy szakítsa meg (pl. internetes böngészője bezárásával) a kitöltést.
Felhívjuk figyelmét, hogy a kérdőívek kitöltésekor, a kérdőívek végén a “Kérdőív befejezése” gomb megnyomásakor az EQ for Business Tanácsadó Kft. erre megfelelően kiképzett konzultánsai, ügyintéző munkatársai automatikus e-mail-ben megkapják az Ön felmérése eredményét. Amennyiben Ön munkatárs-jelöltként egy kiválasztási folyamat keretében vesz részt egy Genos felmérésben, akkor az Ön felmérése eredményét a felmérés megrendelője az online kérdőív kitöltésekor szintén automatikusan megismeri.
Kérésére a felmérés eredményét az Ön által megadott e-mail címre megküldjük, amely eredménnyel Ön szabadon rendelkezhet.
A felmérés eredményéből készülő riport mintájának előzetes megtekintéséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a EQ for Business Tanácsadó Kft. munkatársaival a kérdőív kitöltése előtt.

Az adatkezelés időtartama:
Az Ön személyes adatait (nevét, e-mail címét és felmérése eredményét) a www.genossurveys.com oldalakon az Ön nevének, e-mail címének rögzítését követő 5 naptári évig őrizzük. Amennyiben nem tölti ki a felmérést, akkor nevét, e-mail címét a www.genossurveys.com oldalakról 90 nap elteltével töröljük.

Adatkezelők és adatfeldolgozók
Az adatkezelő az EQ for Business Tanácsadó Kft. (1141 Budapest, Öv utca 114. 2. em. 6. , e-mail: info@eqforbusiness.hu), az EQ for Business Tanácsadó Kft. kiképzett konzultánsa (alvállalkozója és egyben adatfeldolgozó partnere), és az Ön számára a felmérést megrendelő vállalkozás.

Tájékoztatjuk, hogy az adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveleteket a Genos International Pty Ltd (6/56-58 O«Riordan St. Alexandria, NSW 2015, Ausztrália), mint adatfeldolgozó végzi. A Genos International Pty Ltd székhelye Ausztráliában található.
Az Európai Bizottság nem nyilvánította Ausztráliát megfelelő adatvédelemmel rendelkező országgá, amely biztosítja adatvédelmi szempontból az egyének alapvető egyéni jogait. Megfelelőségi határozat hiányában, annak érdekében, hogy az Ausztráliába történő adattovábbítás biztonságos legyen, és az érintettek jogai megfelelő védelemmel legyenek ellátva, az EQ for Business Kft. adatfeldolgozási szerződést kötött a Genos International Pty Ltd-vel. Az adatfeldolgozási szerződés tartalmazza azokat az általános szerződési feltételeket, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozóan előír.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveleteket végez még a Genos EI Europe Limited (Suite 8, The Maudlings, Naas Kildare, Írország), mint adatfeldolgozó.

Adatbiztonság
A személyes adatai kezelésével összefüggésben a EQ for Business Tanácsadó Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.
Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Amennyiben minden erőfeszítésünk ellenére olyan adatvédelmi incidens történne, amely az Ön személyes adatait érinti, az esetben erről weboldalunkon, és ha lehetőségünk van rá, az Ön által megadott e-mail címen is közvetlenül tájékoztatjuk.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
1. Az Ön hozzáférési joga
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen legkésőbb 25 napon belül az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Önmásként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (pl. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. ;
c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az Ön kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen Önt tájékoztatja.
4. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Rendelet hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, ha ez nem .érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
5.A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők, kivéve, ha a személyes adatok kezelésére más jogszerű ok alapján kerül sor.
Jogszerű ok lehet, ha az adatekezelés:
a) az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul (ebben az esetben Ön a fentiek szerint a hozzájárulsását visszavonhatja).

A fenti 1-5. pontokban írt kérelmek bármelyikét az info@eqforbusniess.hu e -mail címre vagy az EQ for Business Kft, 1141 Budapest, Öv utca 114. 2. em. 6. címre, vagy az Ön felmérését megrendelő vállalkozás címére kérjük megküldeni.

6. Az Ön tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha adatvédelmi incidens történik és az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről.
A jogszabály alapján Önt nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja fent említett feltételek valamelyikének teljesülését.
7.A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről a GDPR és az Info tv. rendelkezik. Ennek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult az PEQ fro Business Kft-nél tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz (1537 Budapest, Pf. 834. és 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c ; honlap: www.naih.hu ; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; T.: 06 1 391 1400) kérve az adatkezelésünk vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt bírósághoz fordulhat az Ön lakhelye, vagy a mi székhelyünk szerint illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Jelen tájékoztató hatálya, módosítása
A jelen tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

Hatályos: 2019.10.30-tól